Головна Банківські операції Межі зобов'язання гаранта і його відповідальність.
роль и значение среднего класса в современном обществе

Межі зобов'язання гаранта і його відповідальність.

Передбачене банківською гарантією зобов'язання гаранта перед бенефіціаром обмежується сплатою суми, на яку видана гарантія. Однак відповідальність гаранта перед бенефіціаром за невиконання або неналежне виконання гарантом зобов'язання по гарантії не обмежується сумою, на яку видана гарантія, якщо в гарантії не передбачено інше (п. 2 ст. 377 ЦК). Тому, якщо в гарантії не передбачено інше, при невиконанні або неналежному виконанні гарантом зобов'язань перед бенефіціаром, то до гаранта можуть бути застосовані статті глави 25 Цивільного кодексу "Відповідальність за порушення зобов'язань", зокрема ст. 395 "Відповідальність за невиконання грошового зобов'язання". Відповідальність гаранта не є ні субсидіарності, ні солідарної, так як гарант відповідає незалежно від принципала - його відповідальність перед бенефіціаром самостійна. Тому, при недостатності коштів у гаранта для виконання ним свого обов'язку перед бенефіціаром бенефіціар вправі вимагати задоволення своїх інтересів з іншого майна гаранта, тобто звернути стягнення на його майно у встановленому законодавством порядку.

Зобов'язання гаранта перед бенефіціаром припиняється тільки на підставах, зазначених у п. 1 ст. 378 ЦК, то є: по-перше, у зв'язку зі сплатою бенефіціару суми, на яку була видана гарантія, по-друге, у зв'язку із закінченням визначеного в гарантії строку, на який вона була видана; по-третє, у зв'язку з відмовою бенефіціара від своїх прав по гарантії та поверненням її гаранту; по-четверте, у зв'язку з відмовою бенефіціара від своїх прав по гарантії шляхом письмової заяви про звільнення гаранта від його зобов'язань. При цьому припинення зобов'язання гаранта в першому, другому та четвертому з перелічених підстав, не залежить від того, чи була повернута йому гарантія.

Гарант, якому стало відомо про припинення гарантії, повинен без зволікання повідомити про це принципала.

При наявності доказів припинення основного зобов'язання у зв'язку з його належним виконанням, про що бенефіціару було відомо до пред'явлення письмової вимоги до гаранта, судом може бути відмовлено у задоволенні вимог бенефіціара (стаття 10 Цивільного кодексу Російської Федерації).

У статті 376 ГК РФ сказано, що:

"1. Гарант бенефіціару відмовляє в задоволенні його вимоги, якщо це вимога або доданих до нього документи не відповідають умовам гарантії або представлені гаранта після закінчення визначеного в гарантії строку.

Гарант повинен негайно повідомити бенефіціара про відмову задовольнити його вимогу.

2. Якщо гаранта до задоволення вимоги бенефіціара стало відомо, що основне зобов'язання, забезпечене банківською гарантією, повністю або у відповідній частині вже виконано, припинилося з інших підстав або недійсне, він повинен негайно повідомити про це бенефіціару та принципалом.

Отримане гарантом після такого повідомлення повторне вимога бенефіціара підлягає задоволенню гарантом. ";

6) умови, що висуваються до письмову вимогу бенефіціара за наявності яких здійснюється платіж. Вимога повинна бути письмова. Це можуть бути будь-які письмові документи - ст. 434 ГК РФ).

Відповідно до статті 374 "Представлення вимоги по банківській гарантії":

1. Вимога бенефіціара про сплату грошової суми по банківській гарантії повинно бути представлене гаранта в письмовій формі з додатком зазначених у гарантії документів. У вимозі або в додатку до нього бенефіціар повинен вказати, в чому полягає порушення принципалом основного зобов'язання, в забезпечення якого видана гарантія.

2. Вимога бенефіціара має бути представлено гаранта до закінчення визначеного в гарантії строку, на який вона видана.

У статті 375 ЦК сказано, що:

"1. Після одержання вимоги бенефіціара гарант повинен без зволікання повідомити про це принципала і передати йому копії вимоги з усіма що відносяться до нього документами.

2. Гарант повинен розглянути вимогу бенефіціара з доданими до нього документами в розумний строк і виявити розумну турботливий, щоб встановити, чи відповідають це вимога і прикладені до неї документи умовам гарантії ".

Регресних вимоги гаранта до Принципалом. Право гаранта зажадати від принципала в порядку регресу відшкодування сум, сплачених бенефіціару по банківській гарантії, визначається угодою гаранта з принципалом, на виконання якого була видана гарантія. Гарант не має права вимагати від принципала відшкодування сум, сплачених бенефіціару не відповідно до умов гарантії або за порушення зобов'язання гаранта перед бенефіціаром, якщо угодою гаранта з принципалом не передбачено інше.

по принципу действия различают вентиляцию