Головна Банківські операції Операції банку з нарахування відсотків на залучені кошти
сущность идеологии

Операції банку з нарахування відсотків на залучені кошти

Відсотки на суму банківського вкладу нараховуються з дня, наступного за днем її надходження в банк, до дня, що передує її поверненню вкладникові або її списанню з рахунку вкладника з інших підстав. Однак, якщо інше не передбачено договором банківського вкладу, відсотки на суму банківського вкладу виплачуються вкладникові на його вимогу після закінчення кожного кварталу окремо від суми вкладу, а незатребувані у цей строк проценти збільшують суму вкладу, на яку нараховуються відсотки. При поверненні вкладу виплачуються усі нараховані до цього моменту проценти.

Відсотки за залучення грошових коштів (у внески, депозити, на інші банківські рахунки) нараховуються банком-позичальником у порядку та в розмірі, передбаченому відповідним договором, і пунктом 3.5. цього Положення.

У випадках, коли терміновий або інший внесок (інший, ніж вклад до запитання) повертається вкладникові на його вимогу до закінчення строку або до настання обставин, передбачених договором банківського вкладу (депозиту), проценти по вкладу (депозиту) виплачуються у розмірі, що відповідає розміру відсотків , що виплачуються банком за вкладами "до запитання", якщо договором не передбачений інший розмір відсотків.

При поверненні вкладу банк сплачує вкладнику відсотки, нараховані відповідно до умов договору.

У випадках, коли вкладник не вимагає повернення суми строкового вкладу після закінчення його терміну або суми вкладу, внесеного на інших умовах повернення, або по настанні передбачених договором обставин, договір вважається продовженим на умовах вкладу (депозиту) "до запитання", якщо інше не передбачено договором.

Якщо інше не передбачено договором банківського вкладу, відсотки на суму банківського вкладу виплачуються клієнту-вкладникові на його вимогу після закінчення кожного кварталу окремо від суми вкладу, а незатребувані у цей строк проценти збільшують суму вкладу, на яку нараховуються відсотки (тобто відсотки зараховується до вкладу).

Якщо інше не передбачено договором банківського рахунку, сума відсотків, нарахована за користування коштами що знаходяться на рахунку зараховується на рахунок після закінчення кожного кварталу.

Банк не має права надавати перевагу акціонерам (учасникам) банку перед іншими клієнтами банку, тобто встановлювати інші умови залучення грошових коштів (більш висока процентна ставка, більш частий період капіталізації / причислення / відсотків), які розміщуються клієнтами банку на однакових умовах (сума, термін та ін.) Вимоги цього пункту поширюються на договори, укладені після вступу в силу цього Положення.

При цьому всі юридичні і фізичні особи (у тому числі потенційні клієнти банку) має право отримати в банку інформацію про види та умови приймаються банком вкладів (депозитів), про умови діють в даний час договорів вкладу (депозиту), банківських рахунків.

Банк має право в односторонньому порядку змінювати розмір процентної ставки на внески (на грошові кошти, які обліковуються на відповідному банківському рахунку) з терміном "до запитання", якщо інше не передбачено договором банківського вкладу (договором банківського рахунку).

При зменшенні банком розміру процентів новий розмір процентів застосовується до вкладів (депозитів), внесених до повідомлення клієнтам-вкладникам про зміну процентних ставок, після закінчення місяця з моменту відповідного повідомлення, якщо інше не передбачено договором.

При перенесенні банком відповідно до умов договору залишків коштів з одного балансового рахунку з обліку залучених грошових коштів на інший балансовий рахунок з обліку цих же коштів (наприклад, у випадку зміни терміну вкладу / депозиту /), провідний в цьому ж банку, відсотки нараховуються на залишки коштів по кожному балансовому рахунку (раніше і новим), виходячи з фактичного числа календарних днів обліку коштів на кожному з цих рахунків.

Порядок нарахування відсотків по операціях кредитних організацій пов'язаних із залученням грошових коштів кредитними організаціями регулюється Положенням Банку Росії від 26 червня 1998 р. N 39-П "Про порядок нарахування відсотків по операціях, пов'язаних із залученням і розміщенням грошових коштів банками, і відображення зазначених операцій по рахунках бухгалтерського обліку ". (Положення вступило в силу з 1 січня 1999 р.) .* (307)

Нарахованими (накопиченими) відсотками по пасивним операціям банку (за операціями банку, пов'язаних із залученням грошових коштів) вважаються відсотки, належні до сплати клієнтам банку (фізичним та юридичним особам, включаючи банки) за залученими від них коштів, і обліковуються на рахунку з обліку зобов'язань банку по сплаті відсотків.

Причислення відсотки - відсотки, зараховані банками на рахунку банківського вкладу (депозиту) юридичних і фізичних осіб, в тому числі по незатребуваним сум вкладу (депозиту) у встановлений договором строк або при настанні передбачених договором обставин, а також на рахунки з обліку інших залучених коштів та збільшують суму вкладу (депозиту) або залишку по рахунку, на яку надалі нараховуються відсотки.

Сплачені відсотки по пасивним операціям банку (за операціями банку, пов'язаних із залученням грошових коштів) - відсотки, зараховані на рахунки клієнтів банку (розрахункові, поточні рахунки банківського вкладу), сплачені у встановленому порядку готівковими коштами з каси банку, списані з кореспондентського рахунку банку-позичальника, зараховані на кореспондентські рахунки банку-кредитора.

Прострочені зобов'язання банку по сплаті відсотків (прострочена заборгованість банку по сплаті відсотків) - відсотки, нараховані банком-позичальником за залучення грошових коштів на користь фізичних або юридичних осіб, включаючи банки, але не виплачені по настанні встановленого відповідним договором терміну або по настанні передбачених договором обставин .

Прострочена заборгованість по отриманню відсотків - заборгованість за відсотками, що належать до отримання від юридичних та фізичних осіб, включаючи банки, але не отриманим банком-кредитором по настанні встановленого відповідним договором терміну або при настанні передбачених договором обставин.

У відповідності зі ст. 30 Федерального закону "Про банки і банківську діяльність" відносини між банком та його клієнтами (фізичними та юридичними особами, включаючи банки) здійснюються на основі договорів / угод (далі по тексту - "договір"), що укладаються з урахуванням вимог глав 42, 44, 45 та статей 421, 422 Цивільного Кодексу Російської Федерації (далі - ЦК РФ).

Бухгалтерські операції банку по сплаті і отримання відсотків по залучених і розміщених коштів здійснюються на підставі розпорядження (внутрішнього документа банку) відповідного структурного підрозділу банку бухгалтерського підрозділу банку, підписаного уповноваженою посадовою особою банку.

У розпорядженні вказується номер і дата відповідного договору, найменування власника банківського рахунку (клієнта-вкладника / клієнта-позичальника /), вид вкладу (депозиту), кредиту (позики), вид і розмір процентної ставки, спосіб сплати (отримання) відсотків.

Сплата (одержання) відсотків за залученими або розміщення грошових коштів здійснюється в грошовій формі: юридичними особами тільки в безготівковому порядку, а фізичними особами - в безготівковому порядку і готівкою грошовими коштами без обмеження суми на підставі прибуткових (видаткових) касових ордерів.

виды трудовой деятельности человека