Головна Банк Росії Бухгалтерський облік
социальное неравенство виды

Бухгалтерський облік

В зарубіжних країнах законодавство про бухгалтерський облік входить складовою частиною в різні галузі права.

Наприклад, у Німеччині і у Франції бухгалтерський облік передбачено торговими кодексами. В Італії ці питання регулюються Цивільним кодексом

У Росії бухгалтерський облік регулюється адміністративним правом. Однак, що стосується кредитних організацій, то їх діяльність регулюється банківським правом, і, отже, загальні вимоги бухгалтерського обліку, встановлені адміністративним законодавством, тут доповнюються правилами, встановленими банківськими законами та нормативними актами Банку Росії. Як уже зазначалося, кредитна організація є суб'єктом різних правовідносин (конституційних; цивільно-правових, адміністративних, банківських та ін), і тому цілком логічно, що загальні принципи її бухгалтерського обліку регулюються адміністративним правом, а конкретні правила бухгалтерського обліку встановлюються банківським правом.

По своєму безпосередньому змісту норми бухгалтерського обліку та звітності кредитних організацій є технологічними нормами банківської справи, а за формою - юридичними.

Стало бути, вони є обов'язковими для всіх кредитних організацій. Порушення цих норм тягне за собою застосування до кредитним організаціям санкцій, передбачених у ст. 74 Федерального закону "Про Центральному банку Російської Федерації (Банк Росії)".

Бухгалтерський облік в кредитних організаціях - це різновид бухгалтерського обліку та фінансової звітності, обов'язкових для всіх організацій, які знаходяться на території Росії або створені у відповідності з її законодавством. Єдині принципи бухгалтерського обліку є обов'язковими для всіх господарюючих суб'єктів і в цілому для будь-якої з організацій в Російській Федерації. У ст. 4 Федерального закону від 21 листопада 1996 року N 129-ФЗ "Про бухгалтерський облік" сказано, що цей Закон поширюється на всі організації, що знаходяться на території Російської Федерації, а також на філії та представництва іноземних організацій, якщо інше не передбачено міжнародними договорами Російської федерації .

Федеральний закон "Про бухгалтерський облік" передбачає основні цілі законодавства Російської Федерації про бухгалтерський облік: забезпечення одноманітне ведення обліку майна, зобов'язань н господарських операцій, здійснюваних організаціями; складання і подання порівнянною і достовірної інформації про майновий стан організацій та їх доходи та витрати, необхідної користувачам бухгалтерської звітності (ст. 3 Федерального закону).

У Федеральному законі "Про бухгалтерський облік" сформульовано поняття, яке має загальне значення для бухгалтерського обліку будь-якої організації, в тому числі - для банків. Суть його полягає в тому, що бухгалтерський облік представляє собою упорядковану систему збору, реєстрації та узагальнення інформації в грошовому вираженні про майно, зобов'язання організацій та їх русі шляхом суцільного, безперервного і документального обліку всіх господарських операцій. Об'єктами бухгалтерського обліку є майно організацій, їх зобов'язання і господарські операції, здійснювані організаціями в процесі їхньої діяльності.

У цьому ж Федеральному законі зазначені основні завдання бухгалтерського обліку:

- Формування повної та достовірної інформації про діяльність організації та її майновий стан, необхідної внутрішнім користувачам бухгалтерської звітності - керівникам, засновникам, учасникам і власникам майна організації, а також зовнішнім - інвесторам, кредиторам і іншим користувачам бухгалтерської звітності; забезпечення інформацією, необхідної внутрішнім і зовнішнім користувачам бухгалтерської звітності для контролю за дотриманням законодавства Російської Федерації при здійсненні організацією господарських операцій і їх доцільністю, наявністю і рухом майна і зобов'язань, використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів відповідно до затверджених норм, нормативами і кошторисів;

- Запобігання негативних результатів господарської діяльності організації і виявлення внутрішньогосподарських резервів забезпечення її фінансової стійкості.

У ст. 2 Федерального закону "Про бухгалтерський облік" дані основні поняття бухгалтерського обліку. Незважаючи на застереження про те, що вони використовуються для цілей цього Федерального закону, вони мають нормативне значення, оскільки треба враховувати, що цей Федеральний закон встановлює правила, з якими повинні бути узгоджені всі види бухгалтерського обліку. До використовуваним у Федеральному законі "Про бухгалтерський облік" основним загальним поняттям відносяться наступні:

- Керівник організації - керівник виконавчого органу організації або особа, відповідальна за ведення справ організації;

- Синтетичний облік - облік узагальнених даних бухгалтерського обліку про види майна, зобов'язань і господарських операцій за певними економічними ознаками, що ведеться на синтетичних рахунках бухгалтерського обліку;

- Аналітичний облік - облік, який ведеться в особових, матеріальних та інших аналітичних рахунках бухгалтерського обліку, групуються детальну інформацію про майно, зобов'язання і про господарські операції всередині кожного синтетичного рахунку;

- План рахунків бухгалтерського обліку - систематизований перелік синтетичних рахунків бухгалтерського обліку;

- Бухгалтерська звітність - єдина система даних про майновий та фінансовий стан організації та про результати її господарської діяльності, складається на основі даних бухгалтерського обліку за встановленими формами.

Разом з тим даний Федеральний закон, на наш погляд, суперечить не тільки банківського законодавства, але й Конституції Російської Федерації.

У ст. 3 цього Закону сказано, що "законодавство Російської Федерації про бухгалтерський облік складається із цього Федерального закону, що встановлює єдині правові і методологічні основи організації і ведення бухгалтерського обліку в Російській Федерації, інших федеральних законів, указів Президента Російської Федерації та постанов Уряду Російської Федерації".

Суперечність полягає в тому, що, по-перше, в поняття "законодавство" тут включені не тільки закони, але й підзаконні акти, а по-друге, не включені нормативні акти Банку Росії. Про кредитних організаціях практично нічого не сказано, хоча даний Федеральний закон встановлює загальні принципи та загальні вимоги, що відносяться до сфери діяльності всіх організацій. Немає вказівок і про те, що бухгалтерський облік повинен вестися українською мовою.

У статті 57 Федерального закону сказано, що Банк Росії встановлює обов'язкові для кредитних організацій і банківських груп правила бухгалтерського обліку та звітності, організації внутрішнього контролю, складання та подання бухгалтерської та статистичної звітності, а також іншої інформації, передбаченої федеральними законами. При цьому встановлюються Банком Росії правила застосовуються у відношенні бухгалтерської та статистичної звітності, яка складається за період, що починається не раніше дати опублікування зазначених правил.

Для здійснення своїх функцій Банк Росії у відповідності з переліком, встановленим Радою директорів, має право запитувати та отримувати у кредитних організацій необхідну інформацію про їх діяльність, вимагати роз'яснень з отриманої інформації.

Банк Росії має право встановлювати для учасників банківської групи порядок надання інформації про їх діяльність, яка необхідна для складання консолідованої звітності.

Для складання банківської і грошової статистики, платіжного балансу Російської Федерації, для аналізу економічної ситуації Банк Росії має право запитувати і отримувати необхідну інформацію на безоплатній основі у федеральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, юридичних осіб.

Надійшла від юридичних осіб інформація по конкретним операціям не підлягає розголошенню без згоди відповідної юридичної особи, за винятком випадків, передбачених федеральними законами.

Банк Росії оприлюднює зведену статистичну та аналітичну інформацію про банківську систему Російської Федерації.

Положення цієї статті поширюються на інформацію, що збираються Банком Росії та передану їм за дорученням Уряду Російської Федерації міжнародним організаціям.

Важливо звернути увагу на те, що, встановлюючи правила, про які йде мова, він не повинен вимагати від кредитних організацій невластивих для них функцій, а також не вправі вимагати надання в жодному випадку не передбаченої федеральними законами інформації про клієнтів кредитних організацій і про інших третіх осіб, не пов'язаної з банківським обслуговуванням зазначених осіб (стаття 58 Федерального закону).

У статті 40 Федерального закону "Про банки і банківську діяльність" сказано: "Правила ведення бухгалтерського обліку, подання фінансової та статистичної звітності, складання річних звітів кредитними організаціями встановлюються Банком Росії з урахуванням міжнародної банківської практики". (Див. Положення Банку Росії від 5 грудня 2002 р. N 205-П "Про правила ведення бухгалтерського обліку в кредитних організаціях, розташованих на території Російської Федерації").

Як вже говорилося, правильне ведення бухгалтерського обліку з одного боку, створює можливість ефективного управління кредитною організацією. Керівні органи кредитної організації повинні одержувати необхідну їм точну інформацію щодо руху коштів по рахунках кредитної організації. З іншого боку, правильно поставлений бухгалтерський облік створює необхідну прозорість кредитної організації для її акціонерів, клієнтів і для Банку Росії. Крім того, створюється необхідний рівень прозорості для державних органів в тому числі, - що здійснюють валютний, податковий і митний контроль.

зоны санитарной охраны водоемов